Stichting OVO wordt bestuurd door een college van bestuur dat bestaat uit één bestuurder. Op dit moment wordt deze functie bekleed door Nicole Hermans. Het college wordt benoemd door de raad van toezicht en vormt het bevoegd gezag van alle onder de stichting vallende scholen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het college van bestuur staan beschreven in de statuten.

Het bestuur is te bereiken via het bestuursbureau van Stichting OVO. De contactpersoon is Wendy Faas (0183 - 650 440).