De statuten van Stichting OVO kunt u hier online bekijken.

 

Doelstellingen

In de statuten staat omschreven dat de stichting ten doel heeft het geven en bevorderen van openbaar onderwijs aan de scholen die onder haar bevoegd gezag vallen met inachtneming van de kenmerken van het openbaar onderwijs, zoals die zijn:

  • algemene toegankelijk zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging;
  • levensbeschouwelijke pluriformiteit met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging;
  • non-discriminatie en gelijke benoembaarheid van personeel.

Verder vermelden de statuten dat de stichting haar doel tracht te verwezenlijken door:

  1. het stichten en beheren van openbare scholen;
  2. het samenwerken met stichtingen, verenigingen en/of publiekrechtelijke lichamen, die activiteiten op het gebied van onderwijs uitvoeren;
  3. zich aan te sluiten bij de voor de stichting relevante onderwijs- en besturenorganisaties;
  4. toe te werken naar een optimale schaalgrootte binnen de regio.